Проведе се неприсъствено заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване в Ловеч

Реклама

Днес, 27.11.2020 г. се проведе неприсъствено заседание на Областен кризисен щаб по здравеопазване, свикано от Областен управител за вземане на решение за издаване на заповед от Регионална здравна инспекция – Ловеч относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Ловеч. То бе председателствано от зам.-областния управител Бойко Пъдарски /за областен управител на област Ловеч съгласно Заповед № РД-07-100/23.11.2020 г./.

Дневният ред предвиждаше вземане на решение за издаване на заповед от Регионална здравна инспекция – Ловеч относно определяне на задължителен брой легла за лечение на пациенти с COVID-19 в лечебните заведения в област Ловеч и режима на посещение при личен лекар на лица с респираторни заболявания и съмнение за COVID-19 и представяне на допълнителна информация за работата на обектите за хранене и развлечения.

Материалите за участие в заседанието бяха изпратени и на 8-те общини от област Ловеч. Те, както и всички членове на щаба след запознаване с тях, до 13 ч. днес можеха да изпратят своите коментари, становища, одобрение, ако не направят това се счита, че заповедта се съгласува и приема.

Реклама

В срок с писмо от Община Луковит се подкрепя и одобрява така предложеният проект на заповед на директора на РЗИ – Ловеч и се иска уточнение на текст от заповедта на министъра на здравеопазването – присъствие на не повече от 15 човека се отнася само за частни домове или е възможно събиране в заведения при затворени врати до 15 човека.

В отговор на питането от РЗИ Ловеч отговарят: „Съгласно т. 8 от горецитираната заповед е регламентирано, че не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека. Мярката е насочена към предотвратяване събирането на много хора на едно място. Изрично посочено е, че се касае за събития от частен характер. Същевременно, в т.11 от заповедта е разпоредено, че се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, където подробно са изброени по типове обекти – самостоятелни и прилежащи към места за настаняване. Разрешена е доставка по домовете или вземане на храна за дома и офиса.

Предвид гореизложеното, не следва да се допуска провеждането на частни събития в различни заведения за хранене и развлечения, което ще противоречи на заповедта на министъра на здравеопазването.

Съгласно т.III от Заповедта, кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Във връзка с прилагането на т.8 от заповедта, кметът на община Луковит може да регламентира присъствието на не повече от 15 души в ритуални зали или погребални зали във връзка със сватби, погребения и др. с цел изпълнението на мярката по т.8, което няма да противоречи на заповедта на министъра на здравеопазването и при спазване на всички противоепидемични мерки в Заповед № РД-01-675/25.11.2020г. и Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването.

Областен кризисен щаб по здравеопазване към Областна администрация Ловеч съгласува и приема заповед на Регионална здравна инспекция – Ловеч относно определяне на задължителен брой легла за лечение на пациенти с COVID-19 в лечебните заведения в област Ловеч и режима на посещение при личен лекар на лица с респираторни заболявания и съмнение за COVID-19, считано от 30.11.2020 г. В документа се казва: „Във връзка с Решение № 855 на МС от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка и издаването на нови заповеди на Министъра на здравеопазването със срок на действие 21 декември 2020 г. и 31 януари 2021 година, с които се въвеждат противоепидемични мерки на територията на цялата страна, считам, че Заповед № РД-01-204/13 ноември 2020 година на директора на РЗИ Ловеч следва да бъде отменена и да бъде издадена нова заповед, в която се регламентира броя на леглата за лечение на пациенти с COVID 19 и реда и начина за прием на пациенти от общопрактикуващите лекари“. Пълният текст на заповедта се публикува на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Ловеч, а протоколът от заседанието на Областния щаб на страницата на Областна администрация.

Реклама