Информация относно временното прекратяване на разделното събиране на отпадъците на територията на община Тетевен

Реклама

В община Тетевен има въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от 22.03.2007 г. От тогава до 2012 г. в системата бяха обхванати четири населени места – гр. Тетевен, с.Рибарица, с. Гложене и с. Български извор. През 2012 г. е преподписан договорът с „ЕкоПак България“ АД за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в който са обхванати гр. Тетевен и с. Рибарица. От 1 януари 2019 г., след сключен анекс към договора, в системата за разделно събиране са включени още шест населени места и разположени 68 точки с по три броя контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в общо осем населени места – гр. Тетевен, с. Рибарица, с. Галата, с. Градежница, с. Български Извор, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям извор. По тези договори Община Тетевен не е имала финансови ангажименти, съобщават от администрацията.

Тази година, с писмо с вх. № 2556/08.07.2020 г., „ЕкоПак България“ АД уведоми Община Тетевен, че едностранно прекратява договора с нея и считано от 05.10.2020 г. поетапно ще изтегли съдовете за разделно събиране от населените места. Прекратяването на договора е по желание на „ЕкоПак България“ АД. Мотивът за прекратяване е лошо финансово състояние на организацията и свиване на разходите.

Прекратяването на договора не е прецедент, който се случва само в община Тетевен. Фирмата, която има най-голям брой обхванато население и най-голям пазарен дял в областта на събирането на отпадъци от опаковки, прекратява договорите с по-голямата част от общините в Северна България. От компанията се концентрират към дейности в София и по-големите областни градове.

Реклама

Поставена в тази ситуация, Община Тетевен отправи писмени запитвания към останалите четири организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки на територията на Република България, които притежават разрешение по чл. 81 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) – ,,ЕкоБулПак България“ АД с писмо с изх. №2556(1)/13.07.2020 г.; „Еко Партнърс България“ АД с писмо с изх. №2712/20.07.2020 г. и писмо с изх. №2712(1)/24.08.2020 г.; „Екоколект“ АД с писмо с изх. №3164/24.08.2020 г., „Булекопак“ АД с писмо с изх. №3163/24.08.2020 г. Бяха получени откази за сключване на договор. Мотивите за отклоняване на поканите бяха сходни – липса на база в района, изпълнени цели и обхванат брой население към момента от страна на организациите.

Във връзка с получените откази, с писмо с изх. № П-3503/17.09.2020 г., Община Тетевен незабавно се обърна с молба до министъра на околната среда и водите за съдействате при осигуряване на организация по оползотворяване, която да поддържа работеща система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината. Към момента все още няма постъпил отговор.

Стремежът на ръководството на Община Тетевен е да опазва чистотата в населените места и да намали количеството на отпадъците, които се депонират на регионалните депа, чрез въвеждане на съвременни европейски практики за събиране на отпадъците.

В тази връзка Ви информираме, че Община Тетевен продължава да търси възможности за договори с организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и се надява, че през 2021 г. отново ще има функционираща система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Реклама