Областният управител свика работна среща за обсъждане на националния план за ваксиниране

Реклама

Областният управител Ваня Събчева свика работна среща за обсъждане организацията и изпълнението на Фаза І от националния план за ваксиниране срещу COVID – 19 в Област Ловеч. Според него страната е разделена за доставка на ваксини на 6 района. Област Ловеч е включена в район 2 заедно с областите Плевен, Габрово, Велико Търново и Русе. Отговорник по изпълнението на заложените дейности е РЗИ – Велико Търново.

На работната среща бе представена Пътна карта на имунизационния процес с ваксина срещу COVID – 19. Тя касае дейностите по създаването и организацията на работа на имунизационни екипи, специализирани имунизационни кабинети (СИК), доставка, съхранение и разпространение на ваксините на територията на област Ловеч, във връзка с изпълнение на Първа фаза от Националния ваксинационен план за COVID-19 и има за цел да предвиди оптимални ресурс и капацитет за изпълнението на тези дейности. Дейностите в изпълнение на  II, II, IV и V фаза от Националния ваксинационен план са предмет на допълнителна разработка и изпълнение от Общопрактикуващите лекари след допълнителни указания от Министерство на здравеопазването.

Документът е динамичен, с готовност за адекватна промяна, в зависимост от обстановката, подчерта на срещата директорът на РЗИ Ловеч д-р Анета Винева. Тя разясни и етапите в подготовката за ваксиниране на населението. РЗИ Ловеч получава заявените количества ваксина. След пристигане на ваксините в РЗИ Ловеч, те се складират в хладилна камера при минус 70 градуса. Температурата се следи денонощно с термодатчици и алармира при всяко отклонение от разрешените стойности. РЗИ Ловеч разпределя и раздава при предварителна заявка до 48 часа необходимите количества ваксина на определените специализирани имунизационни кабинети /СИК/, получаващите ваксината отговарят за спазването на хладилната верига, съгласно инструкциите на производителя.

Реклама

Разкриването на СИК в област Ловеч ще стана със заповед на директора на РЗИ Ловеч. Такива ще имав Лечебни заведения – на територията на МБАЛ Ловеч с екипи на МБАЛ Ловеч за фаза I, на територията на „МБАЛ – Троян“ ЕООД  за фаза I, на територията на „МБАЛ Тетевен“ ЕООД за фаза I, на територията на „МБАЛ – Луковит“ ЕООД  за фаза I; в МЦ „Ловеч“ за фаза I и в МЦ „Троян“ за фаза I.

В СИК в лечебните заведения за болнична помощ се имунизират: вМБАЛ Ловеч – медицински персонал и немедицински персонал (санитари, шофьори на линейки и др.), работещи в лечебното заведение, РКЦ Ловеч и ФСМП Ловеч; медицински и немедицински персонал от МБАЛ „Кардиолайф“, медицински и немедицински персонал от ДПБ Ловеч; в МБАЛ Тетевен – медицински и немедицински персонал на лечебното заведение, ФСМП Тетевен и ФСМП Ябланица; медицински персонал, работещ в първичната и специализираната извънболнична помощ на територията на община Тетевен и община Ябланица, лекари по дентална медицина, фармацевти и помощник-фармацевти, друг персонал в лечебни и здравни заведения от двете общини; в МБАЛ Луковит – медицински и немедицински персонал, работещ в лечебното заведение, медицински персонал, работещ в първичната и специализираната извънболнична помощ в община Луковит, ФСМП Луковит, медицински и немедицински персонал от ДПБ гара Карлуково, лекари по дентална медицина, фармацевти и помощник-фармацевти, друг персонал в лечебни и здравни заведения от община Луковит; в МБАЛ Троян – медицински персонал и немедицински персонал (санитари, шофьори на линейки и др.), работещ в лечебното заведение, ФСМП Троян, медицински и немедицински персонал от СБАЛББ Троян.

В кабинетите в Медицинските центрове се имунизират – вЛовеч – медицински и немедицински персонал, работещ в първичната и специализираната извънболнична помощ – МЦ, МТЛ, СМДЛ на територията на общините Ловеч, Летница и Угърчин и персонал на РЗИ, РЗОК, БЧК при одобрение от страна на Национален ваксинационен щаб; в Троян – медицински и немедицински персонал, работещ в първичната и специализираната извънболнична помощ – МЦ, МТЛ, СМДЛ на територията на общините Троян и Априлци.

На работната среща днес бе обсъден алгоритъмът на действие на имунизационните кабинети от изготвяне на заявката за необходимите количества ваксини до самото ваксиниране на хората.Всеки СИК организира работата си по имунизация, съобразно изискванията за работа в условията на COVID-19 – лицата влизат по един в кабинета; не се допуска струпване в чакалнята, посетителите са на разстояние минимум 1,5 метра; посетителите задължително са с лични предпазни средства, покриващи носа и устата; след всеки трети посетител се извършва дезинфекция и проветряване за 10 минути.

В първа фаза имунизации се извършват само на лица, които удостоверяват с документ, че са медицински специалисти, работещи в лечебно заведение или друга, описана по – горе структура, в съответствие с разписаното в Националния план за ваксинация. В следващите фази (от 2 до 5-та) имунизации се извършват на лица с адресна регистрация по документ за самоличност в област Ловеч или при представяне на документ за постоянно пребиваване на адрес в областта. Регистрацията на лицето се извършва в Единната ИС (ЕИС) за COVID-19 в модула „Имунизации“. Алтернативен вариант (докато стане готов модула) – чрез регистрация в Книгата за имунизации на СИК.

Биопродуктите пристигат в многодозови флакони и без консуматив за прилагане, съгласно Националния ваксинационен план за COVID-19. Обезпечаване с консумативи и оборудване, необходими за съхранението на биопродуктите и извършването на манипулациите се извършва отделно.

Контрол върху цялостния ваксинационен процес се извършва от РЗИ на териториален принцип. Той е планов, периодичен и внезапен, включва контрол върху документалната част за извършваните ваксини, а именно паспортизацията за извършени имунизации, стриктно спазване на хладилната верига, съхранение на ваксините, отчет за броя на извършените ваксини, както и получени нежелани реакции при ваксинации. Всеки един СИК е длъжен да предоставя информация за броя поставени ваксини до 10 число на месеца за предходния месец.

Реклама