1 195 146 лв са изплатени за обезщетение на 553 имота, отчуждени за изграждане на три участъка на АМ „Хемус“

Реклама

През 2020 г. Областна администрация Ловеч продължи изплащане на обезщетения на собственици на имоти, отчуждени за изграждане на три участъка от обект „Автомагистрала „Хемус“, отчуждени с решения на Министерски съвет. В пълна подкрепа на собствениците в сайта на институцията е обособена секция „Обезщетяване за отчуждени имоти“, на която своевременно се публикува информация за процедурите по отчуждаване и изплащане на дължимите обезщетения. Публикувани са образци на заявления и информация за необходимите документи, които следва да бъдат приложени при подаване на документите. На всички заинтересовани лица е оказвано съдействие по телефона и на място в Центъра за административно обслужване, както и чрез кореспонденция по интернет, в които са уточнявани необходимите документи за установяване правото на собственост. Разгледани са общо 406 заявления, по които са изплатени обезщетенията за 553 имота на обща стойност 1195146,29 лв., както следва:

  • Изплатени са обезщетенията по 191 заявления на стойност 566230 лв. за 230 имота, отчуждени Решение № 508 от 26 август 2019 г. на Министерския съвет на Република България, за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък с обхват от км 122+260 до км 139+340 в землищата на с. Каленик, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, област Ловеч,
  • Разгледани са 128 заявления за изплащане на обезщетение за 207 имота, отчуждени с Решение № 671 от 12.11.2019 г. на Министерски съвет на Република България, намиращи се в землищата на с. Дерманци, с. Торос и с. Пещерна, община Луковит, землището на с. Български извор, община Тетевен, и землището на с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч. Изплатените обезщетения са в общ размер на 295932.85 лв.
  • Съгласно Заповед РД-07-56/14.07.2020 г. на Областен управител на област Ловеч за изплащане на обезщетения за имоти и части от имоти, отчуждени за изграждането на обект „Автомагистрала „Хемус“ с Решение 142 от 02.03.2020 г. на Министерски съвет на Република България са разгледани 87 заявления, за и са изплатени 332983,05 лв. за 116 имота
Реклама