Община Тетевен стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

Реклама

Община Тетевен стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност, която ще обхване 59 потребители и ще бъдат ангажирани 15 асистенти. Това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация.

Асистентската подкрепа ще се предоставя на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон, също ще могат да се възползват от услугата.

Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата се извършва от Община Тетевен.

Реклама

Реклама