Община Тетевен и Лесотехническият университет подписаха договор за провеждане на кандидат-инженерни стажове на студенти

Реклама

Община Тетевен и Лесотехнически университет (ЛТУ) – София подписаха едногодишен договор за провеждане на кандидат-инженерен стаж на студенти от специалност „Горско стопанство“ в Община Тетевен. Той влиза в сила от 1 март 2021 г., а целта му е затвърждаване на познанията и придобиване на практически умения от студентите за бъдещата им работа в Териториални поделения на Държавно горско стопанство (ДГС), Държавно ловно стопанство (ДЛС), ОП и др.

Кметът на града д-р Мадлена Бояджиева подчерта, че това е една добра възможност за младите специалисти, които ще се запознаят с работата и отговорностите на Дейност „Управление и стопанисване на общински гори“ при Община Тетевен.

С подписването на договора ние осигуряваме възможност за допълнително развитие и израстване на тези студенти, като подготовка за бъдещата им работа, която може да се окаже именно тук в Тетевен. Общината е отворена и готова да съдейства винаги, когато става въпрос за предложения, каузи, инициативи, събития и т.н., носещи своите позитиви за хората, каза още д-р Бояджиева.

Реклама

Кандидат-инженерният стаж е с продължителност шест работни седмици и се провежда в два периода – за редовно обучение – от 22 март до 29 април 2021г. и задочно обучение – в периода от 14 юни до 01 октомври 2021г. Той е насочен към студенти с образователно квалификационна степен „бакалавър“, в дейност „Управление и стопанисване на общински гори“.

Факултетът по „Горско стопанство“ (ФГС) при ЛТУ подготвя „Програма за кандидат-инженерен стаж“ и представя списъците на студентите на Община Тетевен за съгласуване. От своя страна, Общината се задължава да осигури:

     – Условия за безопасна работа, съгласно нормативната уредба;

     – Съдействие за изпълнение на програмата;

     – Контрол върху трудовата дисциплина;

     – Съдействие при приемане на отчет за проведения стаж.

По време на обучението ще бъдат обхванати темите: Организационна структура, управление на горските територии и основни дейности в приемащото предприятие; Характеристика на горските територии, инвентаризация и горско планиране; Административно-наказателен ред по Закона за горите – мерки, нарушения и наказания; Провеждане на сечи в горите – маркиране на насажденията, провеждане на сечите, документация и др.

След приключване на стажа всеки студент представя и защитава писмен отчет пред ръководител дейности „Управление и стопанисване на общински гори /УСОГ/“ в Община Тетевен или упълномощен от него служител. Въз основа на защитата на отчета се изготвя атестат с броя на отработените дни и се поставя оценка за работата на стажанта.

Реклама