Областният управител насрочи консултациите за състава на РИК-Ловеч на 4 февруари

Реклама

Областният управител Ваня Събчева в изпълнение разпоредбата от Изборния кодекс и във връзка с указ на Президента насрочи консултации за състава на членове на Районна избирателна комисия /РИК/ Ловеч с представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. Те ще се проведат от 11.00 часа на 4 февруари в зала 101 в сградата на Областна администрация Ловеч.

При провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:

 – писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от ИК

Реклама

– копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията:

– пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица

– списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни.

– копие от диплома за завършено висше образование за всяко от предложените от партиите и коалициите лица

– декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от всяко едно от лицата, предложени за членове или резервни членове на РИК.

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

Съгласно разпоредба на Изборния кодекс парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на районната избирателна комисия, включително председател, заместник-председатели и секретар за изборни райони до 9 мандата – 13 членове.

Пълният текст на съобщението може да се види ТУК

Реклама