15.2% е равнището на безработицата в община Тетевен за декември 2019

Реклама

Равнището на регистрирана безработица в областта през декември е 9.9%. Отчита се минимален ръст от 0.1 процентни пункта в сравнение с предходния месец ноември и спад с 0.1 процентни пункта спрямо година по-рано. С 3.2 процентни пункта е над равнището на безработица за страната, което е 6.7%.

  • Най-ниска е безработицата през декември в община Троян – 5.7% и Община Ловеч – 6.0%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 26.1%, Ябланица – 24.5%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Априлци – 6.6%, в Тетевен – 15.2%, в Луковит – 17.8%  и в Летница – 20.2%.

В края на месец декември регистрираните безработни в бюрата по труда от Ловешка област са 5 503, като спрямо ноември се отчита минимално увеличение от 31 лица или ръст от 4.8%. На годишна база се отчита намаление с 56 лица или 1.0%.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 643 безработни лица. Освен тях, други 5 души от групите на търсещите работа – заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в бюрата по труда от областта.

Реклама

През декември броят на започналите работа безработни лица достигна 259, като в сравнение със същия месец на миналата година се отчита ръст с 16.7%. През изминалия месец 4 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

От започналите работа 78.4% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 32.4% от всички започнали работа, търговията – с 9.9%, хуманно здравеопазване – 6.9%, административни и спомагателни дейности– 5.0%, хотелиерство – 5.0%, държавно управление – 4.6%  и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 46 безработни лица от рисковите групи – 10 по програми и мерки за заетост и 36 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост до момента на 262 лица от Ловешка област, като само през декември са сключени трудови договори с нови 63 лица.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40 или ПМС 278/2020 г. и 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, осигуриха запазването на заетостта на повече от 1 490 заети лица от май до края на декември.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 168, като 82.7% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (72.6%), хуманно здравеопазване (6.0%), държавно управление (8.3%), административни и спомагателни дейности (3.6%), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (3.6%), образование (3.0%) и др.

Най-търсените професии през този месец са: монтажници, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, персонал, полагащ грижи за хората, работници в добивната и преработващата промишленост, металурзи, машиностроители, сродни на тях и занаятчии, водачи на МПС, работници по производство на храни, облекло и дървени изделия,  работници по събиране на отпадъци, продавачи, преподаватели и др.

Реклама