Оповестен е проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2021 г.

Реклама

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция е оповестен проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2021 г. Планът се изготвя в съгласие със Закона за защитените територии и има за цел да организира поддръжката и регулацията на тревни местообитания в НП „Централен Балкан“ чрез въвеждане на успешни практики за паша на селскостопански животни и сенокос, като същевременно създава условия за устойчив поминък на местното население.

В него са регламентирани вида и броя на селскостопанските животни, които могат да пасат в пределите на Парка, местата и периодите за паша, начинът и периодите на добиване на сено, процедурата за достъп до този ресурс на стопаните и др. С пълния текст на проекта на Годишния план за пашата и ползването на сено за 2021 г. може да се запознаете от тук

Реклама