Продължава предоставянето на приемна грижа в област Ловеч по проект „Приеми ме 2015“

Реклама

Професионалната приемна грижа в област Ловеч за общините Ловеч, Тетевен и Троян – партньори по проект „Приеми ме 2015“ продължава до края на календарната 2021 г. Трите общини подписаха Споразумения за партньорство с Агенция за социално подпомагане.

В споразуменията са отразени промени, касаещи разходите, пряко свързани с дейностите по проекта, като: необходимите средства за месечни възнаграждения на професионалните приемни родители и средства за месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в доброволни и професионални приемни семейства, съобразно възрастта (в т.ч. добавка за деца с увреждания), от началото на 2021 г. ще се осигуряват от държавния бюджет по програма „Подкрепа на децата и семействата“, като част от бюджета на АСП.

Професионалните приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“ в общините – партньори в област Ловеч са общо 45, като в община Ловеч – 14, в община Тетевен – 23 и в община Троян – 8. Децата, ползващи социалната услуга „приемна грижа“ през 2020 г. са 53.

Реклама

Във време на социална изолация и наложени противоепидемични мерки с цел гарантиране качеството на професионалната грижа за настанените деца, провеждането на поддържащи обучения, консултации, групи за взаимопомощ и супервизии се провеждат с приемните семейства чрез иновативни форми  в онлайн среда.

Проект „Приеми ме 2015“ подкрепя деинституционализацията на децата като продължава да развива моделите на заместваща грижа за децата от специализираните институции, тези в риск и децата с увреждания. По данни на Агенция за социално подпомагане към края на 2020 г. децата, отглеждани в приемни семейства са 1 759.

Реклама