Община Тетевен стартира нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“

Реклама

Община Тетевен стартира нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги. Приемът на документи от кандидати за потребители на услугата е стартирал на 05.02.2021 г.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга са:

Реклама

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

  • Заявление-декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);Медицински протокол на ЛКК (копие);   Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 05.02.2021 г. в звено „СУ-ДСП“, на адрес : гр.Тетевен, ул.“Полковник Орлов“ № 3,ет.2, Клуб на пенсионера всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Тетевен на адрес: www.teteven.bg.

За допълнителна информация тел. 0678 5 23 61 – звено „СУ-ДСП“ при община Тетевен.

Процедура за заявяване, насочване, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите при ползването на социалната услуга „Асистентска подкрепа” вижте ТУК

Декларация вижте ТУК

Заявление вижте ТУК

Реклама