Проведе се обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Тетевен за периода 2021 – 2027 г.

Реклама

Планът за интегрирано развитие на Община Тетевен за периода 2021 – 2027 г. е водещият стратегически документ на общината. Той е част от системата на документите за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в страната. Документът се разработва за срок от 7 години и определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Тетевен и връзките и с други общини. Съгласно нормативните изисквания, като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства, ресурси и потенциал на местно ниво с ясно дефинира визия, цели и приоритети, насочени към устойчиво, интегрирано развитие, по-добро качествено на живот и по-висок жизнен стандарт за хората. Това каза кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева по време на общественото обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие /ПИРО/ на община Тетевен за периода 2021 – 2027 г., което се проведе на 11 февруари.

Тя каза още, че за изпълнението на мерките и целите във всички сфери на развитие, заложени в ПИРО, ще бъдат използвани всички възможни финансови инструменти, в това число общински бюджет, държавни целеви субсидии, европейско финансиране и разбира се, частни инвестиции.

По думите й планът служи за определяне на проблемите, потребностите и възможностите за развитие на всички населени места в общинската територия, които трябва да се вземат предвид при разработването на инвестиционни програми, идентифициране на проекти и финансови инструменти, включително и съфинансиране от фондовете на Европейския съюз.

Реклама

Кметът подчерта, че планът не е финансов инструмент с гарантиран бюджет, а рамка на планирани дейности, чийто краен резултат е заложената визия в документа. Визията, която се очаква да бъде постигната към края на 2027 г. е: „Община Тетевен – интегриран планински и туристически район с добър жизнен стандарт, конкурентоспособна икономика, привлекателно място за инвестиции с високообразован човешки капитал, развити комуникации и съхранено природно и културно богатство“, допълни още д-р Бояджиева.

Разработването на ПИРО се извърши в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), Закона за туризма, Закона за насърчаване на инвестициите и „Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.”, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Това каза Юлиана Вълчева – Стоева – началник отдел „Административно и правно обслужване“ при представянето на ПИРО.

Тя отбеляза, че за разлика от предходния стратегически план на Община Тетевен, в настоящото ПИРО има четири нови задължителни елемента, а именно: Определяне на зони за прилагане на интегриран подход – приоритетни зони за въздействие; Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; Мерки за насърчаване на инвестициите и Общинска програма за развитие на туризма на община Тетевен.

На обсъждането стана ясно, че Планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане и на други нормативни документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, кадастъра, опазването на околната среда, управлението на отпадъците, и др.

Водещ при разработването на ПИРО е принципът на интегрирания подход, който се прилага по отношение на всяка част от структурата на стратегическия документ. Този подход, наложил се като основен в политиката за регионално развитие и задължителен при изготвяне на стратегическите документи за новия програмен период, има за цел в условията на свиващи се ресурси и ограничени финансови възможности, да обедини различни политики, приоритети, проекти, източници за финансиране, участници и заинтересовани страни, за постигане на положителна синергия и добавена стойност от реализираните дейности.

При разработването на ПИРО се прилага и подхода, основан на местните характеристики и потенциал, за да се откроят конкурентните предимства и да се определят неусвоените ресурси и възможности. Практическата работа по Плана се основава и на научно обоснован подход, който е в основата на всички анализи и прогнози и особено на свързаните със социалното и икономическото развитие на общината. Научно обоснованият подход включва прилагането на редица инструменти и методи като: наблюдение, проучване, описание, анализ, синтез, оценка, сравнение, индексен метод, графични методи, swot-анализ и други.

В цялостния процес на разработване, изпълнение, актуализация, наблюдение и оценка на ПИРО, при спазване на принципа за партньорство, участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, консултанти, представителите на гражданското общество в общината и др.

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на ПИРО и осъществява координацията и контрола по процеса на неговото разработване и съгласуване. Планът се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на Общината.

Отчетени са и хоризонталните принципи на регионалната политика на ЕС – устойчиво развитие, равни възможности, опазване на околната среда и социално включване. Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори на външната и вътрешната среда.

Съгласно методическите указания, документът има 10 раздела, сред които са: Териториален обхват и анализ на икономическото, социално и екологично състояние, нуждите и потенциала за развитие; Визия, стратегически цели и приоритети за развитие; Комуникационна стратегия; Зони за прилагане на интегриран подход; Мерки за изменение на климата и адаптиране на климатичните промени; Мерки за насърчаване на инвестициите и др.

Планът включва пакет от стратегически цели и ключови приоритети за общината като: Ускорено икономическо развитие, чрез ефективно използване на ресурсите и местния потенциал, привличане на инвестиции, иновации и нови технологии за повишаване на конкурентоспособността; Демографски подем, насърчаване на образованието, социалното включване, духовно развитие, съхранени традиции и културно наследство; Интегрирано териториално развитие и намаляване на неравенствата, чрез комплексно подобряване на транспортната и цифрова свързаност и достъпност, обновяване на инфраструктурите, енергийна ефективност и опазване на околната среда и др.

Реклама