15.9% е безработицата в община Тетевен през януари

Реклама

Най-ниска е безработицата през януари в община Троян – 5.9% и Община Ловеч – 6.0%

През януари броят на започналите работа регистрирани безработни достигна 385, което е с 126 повече в сравнение с последния месец на изминалата година, съобщават от Дирекция Регионална служба по заетостта Ловеч. 5 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. 78.4% от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 41.6%, следвани от търговията – с 12.2%, държавното управление – 9.0%, хуманитарно здравеопазване – 4.4%, и др.

83 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през януари – 2 по програми и мерки за заетост и 81 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020г., е осигурила заетост на 433 лица, като само през януари са сключени трудови договори с нови 138 безработни.

Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрирана безработица в областта през януари, когато поради сезонните особености традиционно се отбелязва и най-високата месечна безработица, е 10.1%. Спрямо предходния месец се наблюдава увеличение от 0.2 пр. пункта в стойността на показателя, а на годишна база се наблюдава спад с 0.4 пр. пункта.

Реклама

  • Най-ниска е безработицата през януари в община Троян – 5.9% и Община Ловеч – 6.0%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 26.7%, Ябланица – 24.9%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Априлци – 7.3%, в Тетевен – 15.9%, в Луковит – 18.5%  и в Летница – 21.6%.

В края на януари регистрираните безработни в бюрата по труда отг Ловешка област са били 5 664, което е с 161 лица повече от декември. На годишна база се отчита спад с 194 лица. Въпреки наложеното затваряне поради втората вълна на Ковид кризата, през месец януари не се наблюдава съществен ръст на дневния ход на новорегистрираните безработни. За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 730 безработни лица, като броят им, въпреки кризата, е с 93 по-малко от броя на новорегистрираните през януари 2020 г. Освен тях, други 3 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в бюрата по труда.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като „60/40” и „80/20” (проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОПРЧР), продължават да работят за запазване на заетостта, като през месец януари над 888 заети лица са били компенсирани по тези мерки.

По мярката „Запази ме”, финансирана по ОПРЧР и финансовия механизъм React-EU, за компенсиране на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, в Ловешка област 126 работодатели, подали заявления до 31.01.2021г., са одобрени за 585 наети и осигурявани от тях работници и служители да получат компенсации по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск през месеците ноември и декември 2020г.

Въпреки наложения втори “локдаун” пазарът на труда продължава да търси работна сила. Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 322. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (39.1%), следват държавното управление (26.1%), аграрен сектор (11.2%), административните и спомагателните дейности (6.5%), хуманно здравеопазване (6.5%), образование (4.0%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (3.1%), и др.

Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.

Най-търсените професии през месецa са: персонал, полагащ грижи за хората; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в селското, горско и рибно стопанство; работници в добивната и преработващата промишленост, монтажници; медицински специалисти; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, , дървени изделия;  техници в природни и технически науки; преподаватели; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; стопански и административни специалисти; водачи на МПС и др.

Реклама