Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за декември e 933 лева

Реклама

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2018 г. намаляват с 0.3% спрямо края на септември 2018г., като достигат 32.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 42.4%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.1%, и „Образование“ – 9.1%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.4 хил. или с 1.2% по-малко в сравнение със съшия период на предходната година.

Реклама

Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за октомври 2018 г. е 934 лв., за ноември  – 891 лв. и за декември – 933 лева.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 919 лева и нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. – с 1.4%. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 9.8% и с 14.1% по-висока в сравнение с частния сектор.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч нараства със 7.1% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г.. Спрямо същият период на предходната година средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 2.5%, а в частния сектор – с 9.1%.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Ловеч е на 13-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 582 лв., София -1 144 лв., Стара Загора – 1 132 лв. и Враца – 1 108 лева.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа област по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на заетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ:  http://www.nsi.bg/bg .

Реклама