Община Тетевен с бюджет от 26 677 733 лв. за 2021 г.

Реклама

ОбС – Тетевен прие проектобюджета на Община Тетевен за 2021 г., който е в размер на 26 677 733 лв. или с 5 070 476 лв. повече от миналогодишния.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева коментира, че бюджетите на общините за 2021 г. се приемат при променени условия, които са наложени от COVID-19.

„Трябва да подготвим и изпълняваме бюджети при трудно прогнозируема среда, динамични тенденции и рискове. Запазването на бюджетната устойчивост на всяка община е първостепенна задача, което изисква прилагането на правилна финансова политика, обоснована на добро управление. Това важи и за Община Тетевен“, каза д-р Бояджиева преди гласуването на бюджета.

Реклама

Тя добави, че бюджета за 2021 г. е съобразен с приоритетите, заложени в стратегическите документи на общината, а основните му принципи са: законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетните средства, както и прилагане на система за финансово управление и контрол, която да гарантира финансова дисциплина и изпълнение на бюджет без дефицит.

Приходите за държавни дейности са 15 723 668 лв., а тези за местни дейности са 10 954 265 лв.

Собствените приходи на общината възлизат на 5 247 100 лв. От тях данъчните приходи са 1 367 500 лв., като най-голям дял заемат данък върху превозните средства и данък върху недвижимите имоти.

Неданъчните приходи са в размер на 4 031 645 лв., като тук най-голям дял заемат общинските такси, следвани от приходите и доходите от собственост.

В разходната част, основен приоритет за Общината остава образованието, което е с най-голям дял – 44%, след това е функция „ЖСТР и БКС“ – 23%, функция „Общи държавни служби“ – 10% и т.н.

Общината ще продължи да подпомага: с еднократна финансова помощ за новородено дете в размер на 500 лв.; за асистирана репродукция; с еднократна финансова помощ за болни хора. Средствата по това перо ще бъдат в размер на 40 000 лв., с 5 000 лв. повече от 2020 г.

Увеличена е и сумата за подпомагане на спортните клубове на 40 000 лв., с 10 000 лв. повече от миналата година. Спортната програма на общината ще бъде финансирана с 52 800 лв., а общите разходи за спортни дейности ще бъдат в размер на 172 580 лв.

Има увеличение и на сумата за подпомагане на МБАЛ – Тетевен, която е удвоена в сравнение с 2020г. и е в размер на 20 000 лв., предназначена за ремонти и дълготрайни материални активи /ДМА/.

Разчетените разходи за текущи ремонти за местни дейности са в размер на 222 885 лв., от които за селата ще отидат 106 000лв.

По отношение на инвестиционната програма за 2021 г. са заложени 10 747 247 лв. в т.ч.: разчетени разходи за инвестиции от общинския бюджет – 5 059 864 лв. и капиталови разходи, финансирани от ЕС – 5 675 383 лв.

В инвестиционната програма са включени основен ремонт на приоритетни улици и общински пътища, след оценка на тяхното състояние и предложенията на кметовете на населените места и на гражданите; изграждане и основен ремонт на водопроводната и канализационна инфраструктура; други обекти, за които са нужни неотложни основни ремонти; основни ремонти в сферата на образованието; преходни обекти от предходни години; средства за капиталови разходи за проектите по ОП към ЕС.

Един от приоритетите, които е заложило общинското ръководство, е подобряване на техническата инфраструктура. Заделените средства за инвестиции в тази посока са в размер на 6 973 161 лв., в т.ч. за основен ремонт на общинска и улична мрежа – 6 581 339 лв. и за подмяна на водопроводна и канализационна мрежа – 391 822 лв.

За реконструкция на централния градски площад в гр. Тетевен са заделени общо 1 241 792 лв. От тях 910 292 лв. са за етап 1, който ще се финансира с европейски средства и 331 500 лв. за етап 2.

За подобряване на жизнената среда са предвидени 1 045 091 лв. За подобряване на условията в образователната сфера ще бъдат усвоени 588 053 лв. За подобряване условията в здравната и социална сфера – 49 150 лв. Като резерв са заделени 850 000 лв. – за бъдещи инвестиции и проекти.

От средствата в инвестиционната програма – 57% са насочени за селата или 6 151 886 лв.

Реклама