Конкурс „Събери приятели и осъществи своя уникална идея“

Реклама

КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ – 2021 г.

„Събери приятели и осъществи своя уникална идея“

Конкурсът е част от Годишната програма за младежта 2021 г. – Стратегическа цел 4: Създаване на привлекателна и достъпна среда за развитие на младите хора в общината, разширяване възможностите за културни, спортни изяви и личностно развитие.

ОРГАНИЗАТОР: Община Тетевен

Реклама

ФИНАНСИРАНЕ: – 1000 лв. за минимум два проекта, до 500.00 лв. на проект.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Активно включване на младите хора в подобряване на обществената среда, запазване на традициите и културното наследство.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

• Реализирането на минимум два младежки проекта на местно ниво;

• Даване на възможност на младите хора за реализиране на техни идеи;

• Показване на добрия пример и възможност за споделяне на послания;

• Припознаване на доброволчеството;

• Развитие на капацитета на младите хора за работа в екип;

• Социална ангажираност и активно гражданско участие.

КАТЕГОРИИ:

  • Благоустрояване на обществената среда;
  • Запазване на културното наследство на тетевенци.

РЕГЛАМЕНТ:

Право на участие в конкурса имат младежи от 15 до 29 години, обединени в екип от минимум 10 души или в сдружение, регистрирано по реда на регистрация на сдруженията с нестопанска цел.

Всеки сформиран екип или сдружение трябва да попълни формуляр за кандидатстване и да отговори на всички въпроси, посочени в него. Проектните предложения, които не съдържат необходимата информация, няма да бъдат разглеждани за одобрение.

Предложените проектни предложения трябва да бъдат изпълнени на територията на община Тетевен от младежи, живущи или обучаващи се на територията на общината.

Проектът да не се използва за осъществяване на политически и/или религиозни цели, както и за лични нужди, включително погасяване на финансови задължения.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: до 19.03.2021 г., 17:00 часа.

СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ: 25.03.2021 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: от 01.04.2021 г. до 01.10.2021 г., въз основа на сключен договор.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Оценяването ще се осъществи от комисия, назначена от Кмета на Общината.

Критериите за оценка на проектните предложения са:

  • Целесъобразност на резултатите за местната общност – 30%;
  • Устойчивост на дейностите във времето – 20%;
  • Финансова ефективност – 15%;
  • Участие на целевите групи и местната общност – 20%;
  • Новаторство и приложимост на идеята в други населени места – 15%.

Формуляр за кандидатстване с проектно предложение – тук.

Реклама