По-малко регистрирани произшествия отчитат от РД ПБЗН Ловеч за 2020 година

Реклама

През 2020 г. службите на РДПБЗН – Ловеч са реагирали на 1445 сигнали за произшествия /при 2139 за 2019г. /, ликвидирали са 1115 пожара /1661 – 2019г./, от които 216 пожара са с нанесени материални щети /229 – 2019г./ и 899 пожара без нанесени преки материални щети /1432 за 2019г./. През 2020 год. районните служби на РДПБЗН-Ловеч са се отзовали на 43 сигнала за аварийно-спасителни дейности /77 – 2019г./  и са оказали техническа помощ в 287 произшествия. Намаляването на броя на произшествията се дължи предимно на липсата на продължителни периоди на засушаване през 2020г. и свързаните с това пожари без преки материални загуби. При пожари през 2020г. са загинали 5-ма души, а през предходната 2019г. година са 4-ма. Пострадалите граждани през 2020г. са 4-ма, а през предходната година са 11. Спасените граждани за 2020г., на които служители на ПБЗН са оказали помощ при ликвидиране на произшествия са 18 души.

Основните причини за възникналите произшествията с преки материални загуби през 2020 г. са следнитте:

 • небрежност при боравене с открит огън – 47 произшествия;
 • късо съединение – 63 произшествия;
 • неправилно ползване на нагревателни и отоплителни уреди – 23;
 • в процес на установяване – 22 произшествия;
 • техническа неизправност – 23  произшествия.

Разпределението на излизанията на службите от РДПБЗН – Ловеч през 2020 г. е следното:

Реклама

 1. РСПБЗН-Ловеч – 627
 2. РСПБЗН – Троян – 276
 3. РСПБЗН-Луковит – 215
 4. РСПБЗН-Тетевен – 134
 5. РСПБЗН-Ябланица – 124
 6. УПБЗН-Угърчин – 106
 7. УПБЗН-Априлци – 32

Държавен противопожарен контрол през 2020 г. В изпълнение изискванията на чл. 125, ал. 1 от ЗМВР органите за държавен противопожарен контрол /ДПК/ и превантивна дейност са упражнили контрол по спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите и в процеса на строителството. През годината са извършени:

 • комплексни проверки на обекти – 29;
 • контролни проверки  за изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност: 643 на обекти в експлоатация и  220 на строежи;
 • тематични проверки – 715 на обекти в експлоатация и 8 на строежи;
 • съвместни проверки с други ведомства и служби – 71.

Извършени са 91 проверки на проекти за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност, като вследствие на тях са издадени 88 положителни становища и 3 отказа.

От всички извършени проверки са констатирани 1202 нарушения в обекти и 2 в строежи, които са предписани за отстраняване в 29 протоколи от комплексни проверки и 303 писмени разпореждания и предписания, в заповедни книги на строежи. Упражнен е последващ контрол, като са извършени 380 проверки по изпълнение на предписаните мероприятия. За неизпълнение на предписани мероприятия в посочения срок, както и за констатирани нарушения през 2020 г. са изготвени и връчени 21 акта за установени административни нарушения и същия брой наказателни постановления. Няма прекратени наказателни производства и отменени от съда наказателни постановления. На годишна база е отчетено намаление на броя на административно-наказателните производства, което се дължи на спад на броя на констатираните нарушения, вследствие на намаления заради пандемията брой работещи обекти и съответно намаления брой извършени проверки.

Служители на РДПБЗН са участвали в 34 държавни приемателни комисии и в 66 общински и областни експертни съвети по устройство на територията, изготвили са и 30 пожаротехнически експертизи.

Превантивен контрол и превантивна дейност – за осъществяване на дейността, попадаща в обхвата на контрола по спазване на изискванията на Закона за защита при бедствия, служителите от група „Превантивен контрол и превантивна дейност“, самостоятелно или съвместно с други държавни контролни органи, са извършили проверки на 204 обекта. При тези проверки са съставили 171 констативни протокола,  изготвили са 24 констативни акта, с констатирани 31 нарушения, за отстраняването на които са дали 31 задължителни предписания.

През 2020 год. служители на РДПБЗН-Ловеч са участвали в подготовката и провеждането на  мероприятия по обучението и подготовката по пожарна безопасност и защита на населението, както следва:

 • 34 занятия със 727 деца и ученици;
 • 20 занятия със 176 работещи в системата на МОН;
 • 5 занятия с 223 работещи в други обекти;
 • 8 занятия с 58 доброволци;
 • 8 занятия със 70 неработещи и/или пенсионери.
Реклама