13 нерегламентирани сметища са почистени през 2020 г. – това отбеляза д-р Бояджиева в годишния си отчет

Реклама

На провелата се на 18 февруари сесия на Общински съвет – Тетевен, бе приет Годишния отчет по изпълнението на Програмата за управление на Община Тетевен за мандат 2019 г.- 2023 г., за 2020 г. В него кметът на Общината – д-р Мадлена Бояджиева представи извършените дейности, свързани с подобряване на инфраструктурата, политиките за по-добро образование, предприетите мерки относно COVID-19, туризма и др.

В него д-р Бояджиева обръща внимание и на дейностите, свързани със създаването на чиста благоприятна околна среда. През 2020 г. са почистени 13 нерегламентирани сметища – гр. Тетевен – 4 броя, с. Гложене – 5 броя , с. Български извор – 3 броя и с. Галата – 1 брой. През април Община Тетевен организира и проведе пролетно почистване на замърсени терени – общински пътища, крайпътни обекти, туристически обекти и маршрути. Участие взеха 50 служители от администрацията.

Освен служителите от отдел ,,Европейски програми, проекти и околна среда“, ангажирани с контрола, работата и проблемите, свързани с опазването на околната среда са и служителите от създаденото ново звено ,,Общински инспекторат“. От месец май до края на 2020 г. общинският инспекторат е извършил 143 контролни проверки на дейностите по сметосъбиране и поддържането на чистотата. В резултат на проверките на фирмата, извършваща събирането и транспортирането на битовите отпадъци, са наложени санкции в размер на 4 310 лв.

Реклама

През 2020 г. бе реализиран и един дългоочакван проект „Закриване и рекултивация на старо депо за битови отпадъци на Община Тетевен, Област Ловеч“. Проектът е на стойност 1 149 520.39 лв. с ДДС. През ноември изпълнението бе прието от комисия и приключи техническата рекултивация на старото депо за битови отпадъци в село Гложене. След нея предстои биологична, която ще продължи три години и включва засяване на тревните семена и грижи за поддържане на растителността. Теренът на старото депо ще се рекултивира за начин на трайно ползване пасище – мера.

Стремежът на ръководството на Община Тетевен е да опазва чистотата в населените места и да намали отпадъците, които се депонират на регионалните депа, чрез въвеждане на съвременни, европейски практики за събиране на отпадъците. В тази връзка бе разработен проект „Изграждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен, включително на площадка за разделно събиране в ПИ 15165.104.8 по КК и КР на с. Гложене, Община Тетевен“. Необходимостта от разработване на такъв проект е нормативно обоснована от изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове към него.

Реклама