Д-р Мадлена Бояджиева: Реконструкцията на водопроводната инфраструктура е най-важният приоритет за града и селата

Реклама

Измина една трудна година, която беше изпълнена с редица предизвикателства. Пандемията COVID-19 засегна голям брой хора, разруши и постави на изпитание икономиките, здравните и социалните системи на много страни, включително и на нашата. Въпреки това, годината беше успешна, защото реализирахме редица проекти, които превърнаха община Тетевен в едно по-благоприятно място за живеене. Това каза кметът на Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева пред Общинския съвет при представянето на отчета на Програмата за управление на Община Тетевен за 2020 г.

През тази година ни предстои още повече работа, защото въпреки всичко, което направихме, стоят още много въпроси за разрешаване, отлагани години наред, подчерта д-р Бояджиева.

По думите на кмета, през първата година от втория мандат е наблегнато предимно на проектирането на различни по значимост проекти, за да могат да се реализират те през следващите години.

Реклама

ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНФРАСТРУКТУРА

През 2020 г. е изготвен проект за „Реконструкция на улица „Иван Вазов“ и превръщането му в пешеходна зона (от ЦКБ до градинката при А1)“ в гр. Тетевен. Изпълнението му предстои през 2021 г.

Завършен бе и проект „Рехабилитация на участък на общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям извор до кръстовището с път – /I-3/ „Ябланица – Джурово“. Строежът е въведен в експлоатация, за което е издадено Разрешение за ползване. Проектът се осъществи от Община Тетевен с европейско финансиране.

В процес на приключване е европейският проект за ремонт на улици: „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен; ул. „Здравец” – гр. Тетевен; ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен; ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен: ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“, финансиран по договор с Държавен фонд ,,Земеделие“.

През изминалата година се работеше и по подобряване на състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на община, чрез взаимодействие с компетентните държавни органи. Бе даден стартът на ремонт на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица“. Обектът се изпълнява от Областно пътно управление – Ловеч, а строително-монтажните работи ще продължат и през 2021 г. Успоредно с този ремонт Община Тетевен ще изгради и участъци с тротоарна настилка в границите на село Рибарица, което ще се осъществи с отпуснати средства от правителството/ПМС 165/2018 г./.

Поетапно бе възстановена, изграждана и обновена уличната мрежа в почти всички населени места на общината. В инвестиционната програма за 2020 г. за основен и текущ ремонт на уличната настилка бяха изпълнени обекти в гр. Тетевен, с. Рибарица, с. Гложене, с. Черни Вит, с. Дивчовото, с. Български извор, с. Малка Желязна и с. Васильово (подробности вижте тук).

На територията на общината бяха изградени подпорни стени и почистени речни корита като превенция от наводнения и свлачища. Със собствени финансови средства са изпълнени строително-монтажни работи по укрепване на подпорна стена на ул. „Кривина“ № 4, с. Голям извор и подпорна стена между реката и площадното пространство пред кметството в с. Градежница. Направено бе и укрепване на улица „Иглика“ в мах. Асен, с. Гложене и на част от улица „Христо Ботев“ в с. Черни Вит“. Също така бе възстановен мостът към м. Равнище в с. Глогово и беше укрепен мостът за кв. „Обединение“ в гр. Тетевен.

Бяха предприети действия за подобряване ефективността на уличното осветление чрез поетапната му подмяна. Изпълнени бяха дейностите по обект: „Изграждане на улично осветление по ул. „Христо Ботев“ (от сградата на полицията до кръстовището с моста за Кооперативния пазар).

Подобри се енергийната ефективност и се обновиха общинските сгради (училища, детски градини, читалища и др.) чрез използване възможностите за финансиране с европейски и други средства. Тук попада: изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат (ЕСКО) на сграда Детска градина „Слънце“ – с. Градежница. За обекта е издадено разрешение за строеж и е проведена процедура за избор на изпълнител. Извършен е частичен ремонт на покрива на изнесената група от ДГ „Васил Левски“ в с. Гложене и др.

През 2020 г. бе възложено и изпълнението на обект: “Изграждане на ограда, алеи и тераси за разширението на гробищен парк – Тетевен“. Предвижда се строително монтажните работи да приключат през 2021г.

В с. Бабинци беше изградена нова детска площадка. Бе осъществен текущ ремонт на оградата на детската площадка кв. Полатен, като е поставено ново комбинирано детско съоръжение за игра.

Община Тетевен осигури безплатен интернет достъп посредством Wi-Fi зони в ключови райони – 6 в Тетевен и 1 в Рибарица. Това стана възможно чрез спечелен проект по инициативата „WiFi4EU“ на Европейската комисия.

Реконструкцията на водопроводната инфраструктура е най-важният приоритет за града и селата, а Община Тетевен прави всичко необходимо за продължаване на поетапното разрешаване на проблема. С Писмо до МРРБ и Областния управител на Ловеч от 2020 г., д-р Мадлена Бояджиева е входирала и подробна докладна записка относно състоянието на водоснабдителната мрежа във всяко населено място в община Тетевен. Описани са неотложните мерки и обекти, за които е необходима финансова подкрепа за обновяване на инфраструктурата и подобряване на питейно-битовото водоснабдяване.

През миналата година към МРРБ и Министерство на финансите /МФ/ са входирани и искания за финансово подпомагане за изготвяне на инвестиционен проект за: Основен ремонт и реконструкция на магистрален водопровод Рибарица – Тетевен и изграждане на централен напорен водоем на гр. Тетевен, както и за хидроложко проучване за допълнителни водоизточници в с. Глогово.

В резултат на съвместната работа на Общината и „ВиК“ АД – гр. Ловеч, през 2020 г. са реализирани: Частична подмяна на водопровод по ул. „Симеон Куманов“ в гр. Тетевен, като са подменени 310 лин. м. водопровод. Извършен е основен ремонт на водопровода по ул. „Васил Левски“ в с. Галата – обектът е финансиран от Община Тетевен, като са подменени около 850 лин. м. водопроводна мрежа.

Изготвен е и одобрен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в обхвата на: ул. „Димитър Благоев“, ул. „Христо и Калин Цакови“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Братя Хаджи Иванови“, ул. „Васил Йонков“, ул. „Иван Туйков“, ул. „Илия Темелски“, ул. „Кардан“, ул. „Михайл Койчев“, ул. „Нейо Крачунов“, ул. „Тома Васильов“, ул. „Трескавец“ и част от ул. „Чаира“. Внесено е искане за финансиране в ПУДООС към Министерството на околната среда и водите.

Община Тетевен получи целеви средства с Постановление № 165 от 2018г. на Министерски съвет за изграждане на напорен резервоар от 100 куб. м. в с. Глогово и напорен резервоар от 200 куб. м. в с. Галата в размер на 300 000 лв. Предстои изпълнението им през 2021 г.

През 2020 г. са изпълнени дейности по текущ ремонт на съществуващ резервоар и монтаж на дозатор за хлориране в с. Градежница; Доставка на надземен вертикален безшевен полиетиленов резервоар 10 000 литра в с. Глогово; Текущ ремонт на улична канализация, гр. Тетевен и ремонт на линейни отводнители при кръстовището в м. Брязово и ул. „Даковото“ в с. Рибарица.

Подробна информация може да видите – ТУК.

Настоящата статия за отчета на Програмата за управление на Община Тетевен за 2020 г. обхваща само раздел: Изграждане на съвременна инфраструктура.

Реклама