Община Тетевен и Агенция „Пътна инфраструктура“ подписаха споразумение за ремонт на пътя към паметника на Георги Бенковски в м. „Костина“

Реклама

На провелата се извънредна сесия на 02.04.2021 г., ОбС-Тетевен даде съгласие за сътрудничество между Община Тетевен и Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект „Ремонт на общински път LOV2112/ ІІІ – 358, Шипково – Тетевен / Рибарица – паметник Георги Бенковски“, одобрявайки предложението на кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева.

Съобразявайки се със законовите разпоредби и възможности, с мотивирано писмо д-р Бояджиева е отправила към Агенция ,,Пътна инфраструктура“ предложение за сътрудничество за обект „Ремонт на общински път LOV2112/ ІІІ – 358, Шипково – Тетевен / Рибарица – паметник Георги Бенковски“. Агенция „Пътна инфраструктура“ е потвърдила желанието си за сътрудничество и в Община Тетевен е получен проект на Споразумение за сътрудничество. Съгласно изискванията на закона, ОбС следва да приеме решение за сътрудничество и одобри проекта на споразумение, в който са регламентирани целите, формата, дейностите и сроковете по изпълнение на обекта.

Извършването на ремонтните дейности ще бъде за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“, като Община Тетевен поема ангажимент да оказва пълно съдействие на всеки етап от реализирането на строително-монтажните дейности.

Реклама

С подписване на споразумението се цели чрез изграждането на качествена и достъпна среда, вкл. техническа инфраструктура, да създаваме по-добри условия за устойчивост на туристическия бизнес в общината, да бъде улеснен достъпа до един от най-значимите ни паметници на културата с национално значение „Лобното място на Георги Бенковски“ и местообитанията в НП „Централен Балкан“, подчерта д-р Бояджиева по време на сесията.

По думите й така ще бъдат създадени условия за привличане на повече туристи в Тетевен и Рибарица. Ще се привлече още по-голям интерес към провежданите в м. „Костина“ инициативи от местен, регионален, национален и международен характер и не на последно място – ще се подобри безопасността на движение и ще се постигне по-ефективно разходване на финансов ресурс за последващо текущо поддържане, допълни още кметът.

Д-р Бояджиева отбеляза и факта, че нещата се случват, когато има добра комуникация и сътрудничество между държавната и местната власт, като изказа своите благодарности към зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Николай Нанков и председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ г-н Георги Терзийски за съдействието.

Пътят е единствен транспортен достъп до паметник на културата с национално значение „Лобно място на Г. Бенковски и паметник на Георги Бенковски“, който е и едни от най-посещаваните туристически обекти в общината. В м. „Костина“, в рамките на културната, младежка, туристическа и спортна програми на Община Тетевен и кметство, с. Рибарица, ежегодно се провеждат различни инициативи от местен, общински, национален и международен характер.

Пътят е с дължина – 4,300 км. , от които 1,300 км. в урбанизирана територия, 3,000 км. извън урбанизирана и с ширина – 5 м. /средна/. Той обслужва пряко 125 бр. имоти, от които 76 бр. застроени, разположени на първа линия и се явява транспортен достъп за вътрешно-квартални улици на втора и трета линия с над 500 имота.

Разпоредбата на чл. 62 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) дава възможност обекти на социалната инфраструктура, предназначени за култура и/или спорт, отдих и туризъм, да бъдат поддържани чрез осъществяване на сътрудничество между определена община и органи на изпълнителната власт за изпълнение на споделени услуги и/или дейности като извършване на строителство и/или управление.

Съгласно ЗМСМА, чл. 59. „Общините могат да си сътрудничат помежду си, с органи на изпълнителната власт, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия. Сътрудничество може да се осъществява и между разпоредители с бюджет по бюджета на една община“.

Реклама