Стартира областният етап за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 г.

Реклама

Министерство на културата обяви процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България 2021 г.“. С писмо до областните управители в страната са дадени указанията, а те от своя страна обявиха и старта на областния етап.

Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 г. има за основна цел опазването на нематериалното културно наследство, съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения. Според регламента право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.

За популяризиране на възможността за участие в инициативата „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 г. Ваня Събчева запозна общините от областта с възможностите за номинации. Всички, имащи право на предложения, могат да предоставят документите за кандидатстване – формуляри за кандидатстване, декларации за предоставяне на изпълнителските права (Приложение № 1 и № 2) до 18 юни т.г. в Областна администрация – e-mail: governor@lovech.government.bg.

Реклама

На e-mail: hristiyan.hristov@lovech.government.bg и тел. 0885991666 може да се получи допълнителна информация от лице за контакт Християн Христов – специалист в дирекция АКРРДС.

Документите са на разположение в сайта на Министерство на културата – секция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ – Национална система „Живи човешки съкровища – България“.

Реклама