Областен управител насрочи консултациите за състава на РИК – Ловеч на 15 май

Реклама

Областният управител Ваня Събчева насрочи провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия (РИК) Ловеч с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 45-то Народно събрание във връзка с насрочените избори за Народно събрание на Република България на 11 юли 2021 г. с Указ на Президента.

Консултациите ще се проведат на 15.05.2021 г. (събота) от 11,00 часа, в зала 101 в сградата на Областна администрация Ловеч, с адрес ул. „Търговска“ № 43, като в тях могат да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

При провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:

Реклама

1.) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност,  партията или коалицията, която ги предлага и телефонен номер за контакт с предложения член;

2.) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 10.05.2021 г. (в случай не невъзможност да се спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3.) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4.) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома);

5.) предложение на партиите и коалициите  за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

6.) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Пълния текст на писмото може да видите в сайта на Областна администрация, секция Парламентарни избори 2021.

Реклама