Община Тетевен, Общински съвет и дружество ,,Военноинвалид“ – гр. Тетевен подписаха споразумение за взаимодействие

Реклама

Община Тетевен, Общински съвет и дружество ,,Военноинвалид“ – гр. Тетевен подписаха споразумение за взаимодействие и съвместна работа за периода 2020 – 2023 г. Споразумението се базира на основните направления и насоки за работата на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и има за цел пълната реализация на правата им и личностните им качества.

В споразумението е отделено особено внимание на социално – здравните и пенсионни проблеми, трудовата дейност и заетост, касаещи военноинвалидите и военнопострадалите. Според споразумението те ще бъдат с предимство при ползване на услугите на социалния патронаж, финансиран от Община Тетевен, като ще заплащат 30 на сто от размера на определената такса, а останалата част от разходите ще бъде за сметка на бюджета на Общината. Общинската администрация според възможностите си ще подпомага и при необходимост ще осигурява подходяща работа на военноинвалидите до навършване на съответната възраст за пенсиониране при условия и по ред, определени от МС. Ще им бъде осигурена и правна консултация от юристите на общинска администрация по дейности, свързани с предложения за промени в закони, подзаконови актове и нормативни документи на национално и местно ниво.

Кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева коментира, че от години си сътрудничат с дружеството и всички военноинвалиди и военнопострадали заслужават равни права и добри условия за живот. Тя обясни, че в бъдеще Общината ще проучи възможности за намаляване или отмяна на някои от таксите, които в момента те заплащат за административни услуги, осъществявани чрез Информационния център на Община Тетевен.

Реклама

Реклама