Обсъдиха изготвянето на стратегия за приобщаване на ромите

Реклама

Изготвянето на Стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите бе обсъдено днес на разширено заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, председателстван от областния управител инж. Светослав Славчев. В тази координационно-информационната среща участваха зам.-областният управител Милко Недялков, зам.-председател на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, регионалните ръководители на РЗИ, „Социално подпомагане“, дирекция „Земеделие“ и Службата по заетостта, представители на общините, РУО и НПО, здравни медиатори в училища от областта. Стъпките по разработването на Стратегията представиха Нели Митева, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в областната администрация, и старши експертът Христо Троански, секретар на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

В изпълнение на заповед на председателя на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Междуведомствена експертна работна група с участието на представители на институции и граждански организации подготви проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030. Проектът заедно с отразените предложения от членове на работната група е публикуван за обществено обсъждане на 10 декември 2020 г. с дата на приключване 31 януари т. г., удължен впоследствие до 12 април. Проведените парламентарни избори през април 2021 г. и предстоящите предсрочни избори през юли 2021 г. забавиха процеса по приемане на Националната стратегия и поставиха на дневен ред подготовката на областни и общински стратегии.

В изпълнение на целите на Стратегията до септември 2021 г. следва да се осъществи областно планиране – всяка област да изготви областна стратегия, а всички общини на територията на областта – общински планове за действие.

Реклама

Стратегията ще подпомогне обединяването на усилията на национално и регионално ниво на всички заинтересовани страни, включително на ромите, за да се предприемат действия за преодоляване на едно от най-сериозните социални предизвикателства – да се сложи край на изключването им.

Стратегията е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Отчита научените уроци и надгражда постигнатото в периода на изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Планът за действие е разработен като отворен документ за тригодишен период, който ще се актуализира на база регламентирани периодични анализи.

Направеният анализ на факторите, предизвикателствата, планираните мерки за периода на изпълнение на Стратегията до 2020 г. показва, че не е постигната амбицията да се сложи край на изключването на ромите, като същевременно се отчитат положителни резултати и първоначална промяна в тенденциите.

Пандемията от COVID-19 засили уязвимостта на изолирани и маргинализирани ромски общности и показа спешната нужда от по-ефективен и всеобхватен политически отговор на национално, европейско ниво и най-вече на местно ниво.

За постигане на дългосрочната цел за осигуряване на ефективно равенство и намаляване на различията между ромите и останалата част на населението в Стратегията са заложени три хоризонтални цели в областта на равенството, приобщаването и участието и четири секторни цели в областта на образованието, здравеопазването, жилищните условия и заетостта.

Много роми в България страдат от крайна бедност, безработица, ниско ниво на образование, неадекватни жилищни условия, лошо здравеопазване и благосъстояние.

Социалното изключване засилва предразсъдъците срещу ромите, което прави тяхната маргинализация социално приемлива.

В особено неравнопоставено положение остават категории от ромската общност като ромските жени, младежи, възрастни хора. Ромските жени и младежи продължават да изостават спрямо ромските мъже и жените в общото население в ключови области като здравеопазване, образование и заетост.

Постигането на равенство, приобщаване и участие на ромите изисква сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и местно ниво в партньорство с гражданското общество и  пълноценно участие на ромите в този процес.

За да се реализира реален напредък до 2030 г., в който ромските общности в цялото си многообразие имат равни възможности и равно участие във всички сфери на живота, се изискват съвместни действия от всички участници в процеса.

Проектът на Стратегията се приема от Министерския съвет на Република България, като документът задава насоки на действия в приоритетните области за периода 2021-2030 г. Всяка област разработва своята областна стратегия, базирана на анализите на потребностите и спецификите на местните общности, която се внася за разглеждане и съгласуване в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, откъдето се предлага за утвърждаване от Областния съвет за развитие.

Реклама