Инж. Николай Христов: 60 са само регистрираните пожари в общината

Реклама

На 2 април 2019 г. в община Тетевен се проведе среща по повод зачестилите пожари на територията на общината. На срещата присъстваха Свилен Русинов – Зам.-кмет на Община Тетевен, гл. инспектор инж. Николай Христов – началник РСПБЗН – Тетевен, Христо Павлов – младши полицейски инспектор, инж. Дочо Дочев – директор на ТП ,,ДГС – Тетевен“, инж. Цветомир Симеонов – ръководител дейност УСОГ, Мариана Гергова – гл. експерт „Селскостопански политики“ към Община Тетевен.

Инж. Христов предостави информация за това, че на територията на общината има значителен брой пожари, като само регистрираните са 60 на брой. Установено е, че същите са в резултат на запалването на земеделски имоти, които остават без надзор. Неконтролируемият огън прераства в голям пожар и създава опасност за засягане, както на горски пространства, така и на жилищни и стопански сгради.

В тази връзка се обсъдиха мерки за превенция и се взеха решения в следната насока:

Реклама

  1. Кметовете на кметствата да разпространят предоставените от РДГ – Ловеч и РДПБЗН – Ловеч материали;
  2. Община Тетевен да предостави информация за лицата наематели на общински пасища и ливади на компетентните органи;
  3. РПУ Тетевен и РСПБЗН да предприемат конкретни действия по ЗМВР и да предупредят пастирите, собствениците на дърводобивните фирми и наематели на общински и държавни имоти за спазване правилата на пожарна безопасност;
  4. Кметовете на кметствата да създадат организация за оказване на помощ на компетентните органи при гасене на възникналите пожари на тяхна територия;
  5. При необходимост в гасенето да се включат силите на доброволното формирование към Община Тетевен;
  6. Община Тетевен да излезе с призив към жителите на общината да съдействат на органите на полицията и пожарната за предотвратяване и разкриване на извършителите на палежи.
Реклама