Управителният съвет на Сдружение ФК „Георги Бенковски – Тетевен” свиква общо събрание на членовете си

Реклама

На 23.12.2019 г., от 10.00 ч., в гр. Тетевен ще се проведе общо събрание на членовете на Управителният съвет на Сдружение ФК „Георги Бенковски – Тетевен”.

Ето и пълният текст на поканата:

„ФУТБОЛЕН КЛУБ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ – ТЕТЕВЕН“

Реклама

П О  К  А Н  А

Управителният съвет на Сдружение  ФУТБОЛЕН КЛУБ „Георги Бенковски – Тетевен”, ЕИК  175784147, със седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, ул. „Лечо Гайдаря” № 34, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, съгласно свое решение от 13.12.2019 г., свиква Общо събрание  на членовете на сдружението на 23.12.2019 г., от 10.00 ч. на адрес на управление на сдружението: гр. Тетевен, ул. „Лечо Гайдаря” № 34 при следния дневен ред:

  • т. 1. Приемане на доклад за дейността на Сдружението;
  • т. 2. Разглеждане на  постъпила молба от Председателя на Управителния съвет  Павел Николаев Тодоров за освобождаването му като председател и член на УС на Сдружението и член на Общото събрание на Сдружението;
  • т. 3. Промяна в състава на Управителния съвет на Сдружението. Освобождаване на Петър Атанасов Тулешков като член на УС и общото събрание и приемане на нов състав на Управителния съвет;
  • т. 4. Избор на нов Председател на УС на Сдружението;
  • т.5. Промяна в Устава на ФУТБОЛЕН КЛУБ „Георги Бенковски – Тетевен”;
  • т.6. Разглеждане на постъпили молби за нови членове на Общото събрание на Сдружението.   

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС

………………………….

Павел Николаев Тодоров

Реклама