Бюджетът на кметство Гложене е над 87 хил. лв.

Реклама

Жителите на село Гложене се срещнаха с д-р Мадлена Бояджиева, която ги запозна с Годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на община Тетевен за 2018 г. Заедно с нея бяха и зам.-кметовете на Общината – Борис Врабевски и Свилен Русинов.

Дискусията започна с представяне на отчет от кмета на селото – Милчо Милчев, съсредоточен върху това – какво е направено през изминалата година. Д-р Бояджиева от своя страна, представи подробни данни от Годишния отчет на община Тетевен за 2018 г. Внимание се обърна най-наболелите въпроси като този с изграждането на нов мост по пътя Тетевен – Ябланица. Очаква се неговото изграждане от АПИ.

Друг важен въпрос, който получи своя отговор, бе за Общинското сметище. През 2016 г. Общинското ръководство разработи проект ,,Закриване и рекултивация на старо депо за битови отпадъци на Община Тетевен“ и неговата експлоатация бе прекратена. През 2017 г. проектът бе одобрен за финансиране от ПУДООС. В началото на март 2018 г. бе открита обществена поръчка за избор на изпълните на строителните дейности и бе избран изпълнител. Малко след това процедурата е обжалвана и временно спряна.

Реклама

През 2018 г. за основни ремонти на улици в село Гложене са изразходени над 43 хил. лв., а за текущ ремонт – над 12 хил. лв. В църквата бе извършен ремонт с отпуснати средства от Дирекция ,,Вероизповедания“ при МС.

В инвестиционната програма за 2019 г. средствата, предвидени за селото, са на стойност 51 хил. лв. за основни ремонти на улици, проектиране на подпорна стена и др., а за текущи ремонти – 3 000 лв. Отделно бюджетът на кметството е в размер на над 87 хил. лв.

Реклама